Følg

Återanmälan är stängd

Checklista

Härunder hittar du en checklista av klargörande för lärare och elever efter Återanmälan har stängt. Övrigt klargörande av nytt läsår beskrivs i vägledningen ”Återanmälan och Nytt läsår”.

 

Förberedelser av lärarna

 1. Timöversikt – kolla lärares anställningsgrad.
 2. Tilldelning av lokaler till lärare (Lärarens grundkort).
 3. Anpassa lön + div. planläggningsöversikt.
 4. Arbetstid definieras i schema.

Förberedelser av eleverna

 1. Rensning av kölista.
 2. Behandling av val i återanmälan. (skift, tid etc.)
 3. Elever som är tillbaka från uppehåll.
 4. Acceptera elever på lediga platser.
 5. Schemalägg elever.

             

Förberedelser av lärare

 

1.      Timöversikt

Start - Timöversikt

På timöversikten kan man få en överblick över alla lärare och deras anställningsgrader (både fast och beräknad lön samt differens). Därmed kan man få en överblick om det finns lärare vars lön ska ändras.

 

 

Pilarna här visar vilka lärare som har övertid , undertid  eller tiden passar

 

Om du vill fylla i en lärares anställningsgrad så är det viktigt att du först kommer ihåg att behandla div, återanmälningsval före du lägger till elever från Kölistan.

 

Kom ihåg att byta till den nya timöversikten  

Utöver det ska alla lärare ha kopierat över deras löner till

 

2.      Tilldelning av lokaler till lärare (Lärares grundkort)

Under alla lärares grundkort kan du under fliken ”Lokaler” välja lokaler på olika veckodagar och tider. Lärarna behöver inte få en lokal tilldelad före de lägger deras scheman, så det kan vara till en stor hjälp för dom att veta vilket rum de har fått och vilken tid.

  

Tilldelas lokaler efter schemat är lagt kan man trycka på ”Uppdatera Bokningar” där bokningarna i den valda perioden blir uppdaterade med den tilldelade lokalen. Detta gäller dock inte på bokningar där lokaler är manuellt tilldelade.  

 

3.      Redigera löner + div. Planläggningsöversikt

Lärarens ”Planläggningsöversikt/Timmar”   

 

Se vägledning för OK15 hur löner och planläggningsöversikt redigeras.

 

4.      Arbetstid definieras i schemat

Lärarens ”Lägg schema” 

 

Se vägledning för OK15 för beskrivning av planering av arbetstid.

 

 

Förberedelse av elever

1.      Rensning av kölista

I återanmälningsprocessen rekommenderas det att elever som står i kö också ska återanmäla sig, precis som aktiva elever, för att behålla deras plats i kölistan. När återanmälningen är stängd görs en rensning i kölistan. Då raderas alla elever som inte har återanmält sig.  

 


Välj grunddata – Läsår – (Åter)Anmälning – Rensning av kölista

 

Skriv in övergångsdatumet, som måste vara samma datum som användes när du skickade ut e-mail om återanmälning till eleverna i kölista (kölistfilter).  På så sätt filtrerar man bort de elever i kölistor som ursprungligen har anmält sig innan övergångsdatumet men som inte har återanmält sig.  Klicka på ”Visa Lista” och kontrollera att eleverna på listan är korrekta.

Klickar man på ”Ta bort från Kölista”.

             

De kan alltid via elevens grundkort, föras tillbaka in på kölistan:

 

 

2.      Behandling av val i återanmälan.

I återanmälningsprocessen kan man tillåta elever att välja:

 • Byte till nytt ämne (som är öppen för anmälning).
 • Lektionslängd (skriver en kort text med sin önskan).
 • Lärarbyte (skriver en kort text med sin önskan).
 • Uppehåll (förs automatiskt in på kölistan som typen ”Uppehåll”).

Beroende på vad man har tillåtit ska dessa önskningar behandlas utifrån återanmälningslistan:

 

Listor – (Standard listor) – Återanmälning – Kom ihåg att stå i läsåret 16/17!

 

 

Eleverna är indelade efter återanmälningsvalen som man kan se genom att trycka på ”+” till vänster vid varje val. Överst på sidan kan man byta till fliken ”Elever samma ämne (aktuellt ämne, kölista). Här kan man se om någon av eleverna står med ett och samtidigt är akriv i kölistan. Detta kan t.ex. förekomma om elever har missförstått återanmälningen och anmält sig på ett nytt ämne istället för att återanmäla sig.

 

Dessa hanteras genom att eleverna tas bort från kölistan och sedan utförs en återanmälan. Istället för att deras ämnen automatiskt överförs till det nya läsåret.  

  

Hantera de elever som gärna vill byta lärare


Stå i nytt läsår!

Om det är möjligt att tillgodose elevens önskan om lärarbyte så följ guiden här steg för steg:

 1. På listan Återanmälning väljer man lärarbyte för att se alla elever som önskar att byta lärare. Klicka på ElevID.
 2. På elevens grundkort under fliken individuell – klicka på ”Privat kommentar” för att se vad eleven skrivit ang. lärarbyte. Kan önskan genomföras väljer man
  Funktioner – Flytta till annan lärare
 3. Skriv in datum som måste vara samma som elevens startdatum på ämnet, välj sen den nya läraren. Samt div. val om bokning, och om bytet av lärare är från början av läsårets ska man välja ”Ta bort från ursprungliga lärare” 4. Välj OK till bytet av lärare genom att klicka på Redigera och sätt kryss vid OK.

 

 1. På återanmälningslistan kan man nu se att lärarbytet är hanterat.

 

Hantera de elever som gärna vill byta lektionslängd


Stå i nytt läsår!

Om det är möjligt att tillgodose elevens önskan om byte av lektionslängd så följ guiden här steg för steg:

 1. På listan Återanmälning väljer man byte av lektionslängd för att se alla elever som önskar kortare eller längre undervisningstid. Klicka på ElevID.

 

 1. På elevens grundkort under fliken individuell klickar man på ”Privat kommentar” för att se vad eleven har skrivit ang. byte av lektionstid. 2. Klicka på Redigera – ändra Ämne till typ med mer eller mindre tid – sätt kryss vid ”Ok” och klicka på Ok.

 

 1. På återanmälningslistan, kan man se att byte av lektionslängd är hanterat.

Hantera de elever som gärna vill byta ämne

Stå i nytt läsår!

 

Om det är möjligt att tillgodose elevens önskan om byte av ämne så följ guiden här steg för steg:

 1. På listan Återanmälning väljer man Byte av ämne för att se alla elever som önskar att byta till ett annat ämne. Klicka på ElevnID.

 

 1. På elevens grundkort under fliken Kölista visas ämnet som eleven önskar att byta till med typen ”Instrumentbyte”. Tryck på Funktion – Igångsatt elev.

 

 1. Skriv in startdatum och välj lärare och betalare.

 

 1. På återanmälningslistan så kommer det automatisk stå att eleven har fått byta ämne.

 

  

3.      Elever som är tillbaka från uppehåll - kölista

Elever som har haft uppehåll och återanmält sig efter 1 års uppehåll kommer automatisk komma med i kölistan med typen ”Tillbaka från uppehåll”. Dessa har oftast första prioritet och behandlas därför före resterande elever i kölistan.

 

Listor – Kölista (Standard listor)

 

 

        Nu kan du lägga elever från kölista, grupper mm. till de olika lärarna.

 

4.      Ta upp elever på lediga platser

Lägg till individuell elev

 

 1. Sök - Lärare - Välj planläggningsöversikt/Timmar för den önskade Läraren. 2. Klicka Lägg till Elev Från Kölista, och välj de önskade elever till det valda Ämnet.

 

 

Överst på sidan välj de Ämnen man vill hämta elever ifrån. Kölistan filtreras utifrån de/det ämne som är valt. Det är möjligt att lägga till elever på en annan undervisningstyp än den de har önskat. Tex kan man ge en elev ”Solo 20 – slagverk” även o den har önskat ”Solo 30 – slagverk”.

 

Klicka Välj till vänster på de elever i kölistan och avsluta med Lägg till för att lägga till de valda elever – kom ihåg att ange betalare och startdatum.

De valda eleverna blir ändrade till inaktiva på kölistan.

 

Man har nu möjligt att gruppera eleverna, så de visas på samma tid. T.ex. 2 elever som ska gå samtidigt med 40 min totalt. Detta gör man på lärarens Timmar- markera elev- Funktion- Tilldela grupp nr.


Det är dessutom möjligt att ändra antal minuter (utan att typ och text ändras) på eleven och eleven kan också flyttas till en annan lärare via funktionen ”Flytta”.

 

Lägg till elev i grupp

 1. Sök – Grupp och välj den önskade Grupp.
 2. Klicka på Lägg till Elev, om du vill hitta elever som inte är med på kölistan, eller på Lägg till elev från kölistan (rekommenderas om elever står i kölista):

 

Lägg till Elev (manuellt) - Hitta eleven via sökfunktionerna genom att söka bland elever –

 

 

eller Lägg till elev från kölistan – hitta elever via sökfunktionerna på Kölistan. Tryck Välj till vänster om de elever som ska vara med i gruppen och stäng härefter boxen. Eleverna kommer automatisk bli inaktiva i kölistan på det valda ämne, när de läggs till i en grupp på det här viset.

 

 

Kom ihåg att välja det rätta startdatumet för eleven samt vem som ska stå som Betalare. Obs: En elev, som står med ett ”Individuellt” ämne i kölistan, kommer inte kunna läggas till i en grupp på detta viset. Om detta önskas, måste eleven läggas till manuellt och efter det går man in på elevens grundkort – fliken Kölista – och här tas det individuella ämne bort från kölistan.

 

5.      Schemalägg elever

Vägledningen till hur man schemalägger hittas i ”Lärarfunktioner”

 • Individuella elever kommer få startdatum i schemat utifrån elevens startdatum. Oavsett vilket datum det är när man drar in eleven i schemat första gången.
 • Grupper kommer få startdatum i schemat utifrån det datum den dras in i schemat första gången. Ny funktion gör det möjligt att kopiera elevernas tid från förra läsåret in i det nya schemat, så de schemaläggs på samma tidpunkt som innan sommarlovet.

 

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk