Følg

Listor

Listor

Listfunktion är huvudingången till all data i systemet, dels via de fasta Standard Listor med inbyggda funktioner och dels via de anpassande listorna. 

 • Standard Listor.

 Standard Listor är fördefinierade listor med olika funktioner. Dessa listor kan inte redigeras eller kopieras. 

 • Anpassande Listor.

                     Anpassande Listor består av 3 typer listor:

 1. Lista Bibliotek, innehåller listor som är skapade av Speedadmin. Dessa listor kan kopieres och därefter redigeras för egen användning. Listbiblioteket utvecklas löpande.
 2. Globala Listor, vilket är listor som kan ses av alla användare som har rättigheter till att se globala Listor. Med lämpliga rättigheter kan man också redigera i Globala Listor, som är markerat med en
 3. Listor som inte är Globala alltså egna listor, kan endast ses av den som skapat listan. Förutom om vederbörande själv inte är inloggad (i så fall kan man endast kopiera).

 

Standard Listor 

 • Aktiviteter visar de aktiviteter som är bokade.
 • Avbokningar visar aktuella avbokningar samt alla avbokningar.
 • FlerämnesElever ger en översikt över elever som går till mer än ett ämnen. Denna lista avvecklas eftersom funktionaliteten ersätts av utvidga rabatt möjligheter.
 • Elever utan betalingar ger en översikt över de elever som har varit aktiva i nuvarande läsår, men som inte är pålignet en Taxa.
 • Konserter visar en lista över kommande konsertbokningar.
 • Kontrollera Elevbetalare ger en överblick av de elever som inte har en vårdnadshavare som betalat en eller flera betalningar. Funktionen går tvärs över läsåren, men aktiva ämnen har angivits.
 • ger samma lista som används vid fördelning av elever som står i kö till respektive lärare och grupper.
 • Nya Elever visar en översikt över helt nyanmälda elever som ska godkännas.
 • Närvaro är en länk till funktionen Närvaro. Här kan det skrivas ut närvarolistor samt göras elektronisk närvaro.
 • Utlånade instrument ger en översikt över de instrument som har lånats ut.
 • Vaktmästarlista ger möjlighet för att skriva ut/sända upplysningar till specifika skolor, över de lokaler som är bokade.
 • Återanmälning ger en översikt över Återanmälningsprocessen. Listan hittas även i listbiblioteket och kan här i efterhand kopieras och redigeras. 

Närvaro

Här kan man skriva ut en närvarolista, eller göra en elektronisk närvaro. Listan avspeglar lärarens schema.

Klicka fram till den önskade närvarogrund. (grunden sätts ihop under Stamdata – Närvarogrund) 

Upplysningar, veckodag och ämne kan väljas enskilt, samt vilka veckor som önskas visas. 

Slutligen kan listan visas, skrivas ut eller hämtas som PDF. 

Avbokningar på läraren genomförs via lärarens schema, kommer också visas i listan (med orange färger).

 

  

Avbokningar

Den här listan visar en överblick över kommande avbokningar eller alla som är i nuvarande läsår.

Det är möjligt att registrera en ”ersättningslektion” i kolumnen Manual för ersättningslektion.

Ersättningslektion och Manuelt ersättningslektion betyder att avbokningen inte räknas med i ersättningen. 

 

Avbokningsgrunden anges under Stamdata - avbokningsorsak. Där bestäms det om avbokningen ska ha en ersättningslektion och om det ges ersättning för avbokningen.

 

 

Aktiviteter

Det är en samlad översikt av bokningar som är skapade manuellt. Här finns möjlighet att söka på bokningstypen samt månad/år. 

Det är länk till bokning där man får tillgång till flera upplysningar med hjälp av att trycka på datum. 

De valbara Bokningstyper, är de bokningstyper som är skapade under Stamdata - BokningsTyper

 Listan kan också hittas via Start – Aktivitet/Konsert Lista 

 

FlerämnesElever

Listan innehåller elever som har mer än ett ämne.

Det är möjligt att tilldela en elevataxa till utvalda elever.  

Återanmälan

 

Listan visar de "aktiva" val eleverna har gjort vid en återanmälan. 

De viktigaste grupperingarna är de två nedersta som visar aktiva elever och elever som står i kö som ännu inte har gjort något val i förbindelse med återanmälan.

  

Väntelist filter sorterar bort de elever som är anmälda till ett ämne och står i kö, efter det angivna datum.

Se evt. mer i vägledning för Återanmälan.

 

Kontrollera Elevbetalare

Aktiva Elever och elever som står i kö, som inte har angivit en betalare.

Via elevnr. kan elevens uppgifter kontrolleras.

 

 

Konserter

Listan länkar till Bokningslistan, men med förvalda konserter.

 

 

 

Nya Elever

Nya Elever i skolan, som ska godkännas. 

 

 

Listan ligger också i notifikationsbacken högst upp på sidan, med antal Nya Elever.

 

Vaktmästarlista

Möjlighet för att skapa en lista över beläggning av en viss skola/lokal, samt ut från angivna bokningar.

 

Utlånade instrument

Lista över instrument som är utlånade.

 

 

Kölista

Skolans aktuella Kölista. Det här är samma lista som är tillgänglig när man lägger till elever i ett ämne. 

Avancerad sökning ger möjlighet för att söka på specifik elev.

 

Ny Lista

  

 1. Välj Innehåll
 2. Ange minst ett Fält, o Spara Listan, evt. i en bestämd mapp.
 3. Definiera sökning/Filtrera
 4. Ange evt. Grupperingar.
 5. Välj evt. Portaler till visning.
 6. Spara i en Mapp
 7. Överväg om Listan ska vara Global, (användare med rättigheter till att se globala listor kommer kunna se listan)

 

1. Innehåll

Innehåll är systemets "huvudlistor", dvs. en grundfiltrering av samtlig data i databasen. Några av dessa listor har redan angivet filtrering, som kan tillpassas vid behov.

Syftet är att göra listfunktionen tydligare i tema-form, samt begränsa antalet filter som i efterhand är nödvändiga.

 

Avbokningar

Avbokningar är en huvudlista som innehåller information om Bokningar som är avbokat i det valda läsåret. 

 

Aktiva elever

Aktiva Elever är en huvudlista som innehåller de elever som har en lärare samt ett ämne anknutet till valt läsår, och som inte är anslutet per dagens datum.

 

 

Aktiva Elever, kommer vara den lista som används oftast, det är också den huvudlista som har mest fält.

Betaling

Denna huvudlista är på förhand filtrerat på bl.a läsår på betalningar.

 

Huvudlistan används till listor som rör betalningar, bokföringar osv.

 

Bokning

Bokning är en huvudlista som innehåller bokningar som är skapade i Speedadmin.

Därefter kan man söka/filtrera på bokningtyper mm.

 

Bokning Konserter

Innehållet är delvis lik Bokningar, men här finns det möjlighet till att söka/filtrera på information som är inlagt i konsertprogrammet.

  

Elev

Listan innehåller samtliga elever som finns i systemet utan någon form av sökning/filtrering, både aktiva och inaktiva elever, samt elever som har stått på kö.

 

Elev Frågor

Listan gör det möjligt för att söka/filtrera anpassade frågor som ställs i samband med Nyanmälning och Återanmälan.

 

Elev Frågor (Avanmälan)

Listan gör det möjligt att söka/filtrera på anpassade frågor som har ställs vid avanmälan via Speedadmin.

 

Återanmälan

Listan refererer till Standardlistan Återanmälan, dvs. det kan göras anpassade listor baserat på de val elever har gjort i samband med Återanmälan.

 

Global Avdelning

Listan innehåller lärare och elever i förhållande med globala samarbeten, ex. MGK samarbete. För att kunna använda listan ska Globala Rättigheter ha beviljats, samt att den skolan man är inloggad i, ska vara medlem i ett globalt samarbete. 

 

Inbetalningar

Listan innehåller information om användning av FI-kort, och används till olika listor av betalda fakturor.

 

Instrument

Listan innehåller information om instrument som är registrerade i Speedadmin. Det finns också möjlighet för att söka/filtrera på lånare m.m.

  

Lärare

Listan innehåller alla lärare som är registrerade i Speedadmin. Det filtreras som standard på aktiva lärare.

 

Not

Listan innehåller Noter som är skapade i notbiblioteket.

 

Grupper

Listan innehåller information om alla grupper, samt deras tilldelade resurser.

 

Taxa

Listan innehåller upplysningar i förbindelse med taxa, både standardinformation och tariffer, samt taxor i samband med Ämne.

 

Ämne

Listan innehåller information över alla Ämne samt de val som anges på dessa. 

 

Kölista

Listan innehåller elever som är registrerade i kö. Detta gäller både elever som är aktiva i kön samt inaktiva i kön. 

 

 

2. Fält

Fälten är för den valda huvudlistan tillgängliga datafält, på listan kommer det framgå som kolumner.

Fälten väljs efter behov, och evt. i den följd man önskar kolumnerna ska stå (kan redigeras i efterhand). Man ska dock vara uppmärksam på att om det valda fältet innehåller flera olika data, vill fältet skapa en rad/linje pr. innehåll. Exempelvis om fältet Vårdnadshavare väljs och eleven har två vårdnadshavare, så kommer det skapas två "nästan" identiska rader för eleven, dock en för varje vårdnadshavare som är angiven i Vårdnadshavare-kolumnen.

 

De flesta listor kommer kräva ett fält med en eller annan form för ID. ID'en används som "intern" referens i Speedadmin. Ex. har man ElevID på en lista kan man använda listan till att skicka besked. Utöver det är ID en snabb genväg till resursens stamkort (tex elevkortet via ElevID) 

 

En Tumregel är

 

Använd så få fält som möjligt. Det är dock en bra idé att ha med de fält som man önskar att filtrera. På så vis säkrar man sig om att det som angivits i filtret är rätt. När filtret är på plats är det inte nödvändigt att ha med filtrerna och de kan därför utelämnas. 

 

Det är inte nödvändigt att ha fält med e-mailadresser för att skicka e-mails från Speedadmin. Alla dessa upplysningar hämtas via ElevID, därefter anges det i beskedsmodulen om man önskar att skicka till både vårdnadshavare och elev, samt val av SMS och/eller email. 

Följande 3 fält innehåller upplysningar i kommaseparerad form. Dvs. innehållet genererar inte flera linjer. 

ElevensUVT:        

Detta fält innehåller elevens samtliga ämnen i kommaseparerad form i ett fält. 

Elevens Grupp:

Detta fält innehåller elevens samtliga grupper i kommaseparerad form i ett fält. 

Elevens Kölista:

Detta fält innehåller elevens samtliga (aktiva) ämnen som står i kö, i kommaseparerad form i ett fält. 

Tillagda fält (Aktiva elever): Elev Latitud och Elev Longitud, visar en karta med elevernas plats. 

Det kan ex. användas för att visa koncentrationen av elever i de olika områdena i kommunen.

  

 

Fältet ”Er Grupp”, refererar till om ÄmnesTypen är av Typen grupp. Fältet är ett ja/nej fält och kan användas till att filtrera typen grupp till och från. 

 

Fälten Resursfält är ett användarskapat Rersursfält. dvs. fälten är skapade under Stamdata – Resurstyper, och är fält som används till registrering av de upplysningar som inte finns i standarduppsättningen av Speedadmin.

 

Nummerföljd och sortering

Fälten får en nummerföljd utifrån hur man väljer dem som bestämmer kolumnernas placering. Nummerföljden anges med ett antal bredvid fältet, och detta kan redigeras i efterhand.

Utöver det kan man med hjälp av pil upp och ner vid sidan av talet spara en sortering.
Ex. efternamn i alfabetisk ordning eller ett datum med nyaste först.

3. Filter

Filter används till att filtrera/söka på de tillgängliga fälten i den valda huvudlistan.

Det är inte nödvändigt att fälten är valda för att filtrera dem, men det kan hjälpa till i processen.

 

Filter kan tillföras antingen som Och, eller som Eller.

 

 • Och : betyder att ex. filter 1 Och filter 2 ska vara uppfylld.
 • Eller : betyder att ex. filter 1 Eller filter 2 ska vara uppfylld.

              Funktionen Eller kan inte vara det första filtret, den är beroende av ett föreliggande Och.

  

Nedanstående knappar kan tändas och släckas för de respektive filter. 

  

Följande FilterTyper kan användas:

 

 • Liknar: Används så endast resultatet som matchar 100% vill framgå av listan. Ex. sökes på Gitarr visas ENDAST gitarr. Väljs  %Gitarr%, (% er wildcard), visas också ex. El-gitarr eller Gitarr-workshop.
 • Liknar inte: Motsatt funktion av ovanstående.
 • Innehåller: Fältet ska innehålla det som har angivits.
  Ämne ska innehålla Pia, vilket kommer ge bl.a. alla ämnen med piano.
 • Innehåller inte: Fältet ska inte innehålla det som har angivits.
 • Är Sant: Filtrerar på Ja/Nej fält (true/false), fältet ska vara utfyllt Ja.
 • Är Falskt: Filtrerar på Ja/Nej fält (true/false), fältet ska vara utfyllt Nej.
 • Är före detta datum: Filtrerar ett datumfält så resultatet gäller före det angivna datumet.
 • Är efter detta datum: Filtrerar ett datumfält så resultatet gäller efter det angivna datumet.
 • Är mindre än: Fältet ska vara mindre än det angivna värdet. Endast tal.
 • Är större än: Fältet ska vara större än det angivna värdet.
 • Är lika med: Fältet ska vara lika med det angivna värdet.
 • Är inte lika med: Fältet ska vara olikt från det angivna.
 • Är Tomt: Fältet ska vara tomt. Ingen data registrerat.
 • Är inte Tomt: Fältet ska inte vara tomt.
 • Är före dagens datum: Datumet i datumfältet ska vara före dagens datum.
 • Är efter dagens datum: Datumet i datumfältet ska vara efter dagens datum.
 • Är inte i denna lista: Ger möjlighet att referera till en annan lista. Ex att man har en lista över elever som var aktiva i föregående läsåret och på så sätt kan filtrera ifrån dessa elever. Därmed få en lista över elever som är helt nya i kommande läsår. Listan man refererar till ska vara global.
 • Är i denna lista: Ger möjligheten att jämföra elever och liknande som är med i den angivna listan.
 • Är lika med det valda läsåret: Gör att läsårsfältet är beroende av det valda läsåret överst i Speedadmin.
 • Är inte lika med det valda läsåret: Gör att läsårsfältet måste skilja sig från det valda läsåret.
 • Är lika med den aktuella lärarID.: Refererar till den lärare som är inloggad.
 • Är inte lika med den aktuella lärarID.: Refererar till den lärarID som är inloggad, och ska vara olik.
 • Textlängden är större/mindre än: Möjlighet för att filtrera på längden.

 

Anges det ett ”?” i kolumnen Filter, kommer man vid visning av listan bli frågad om vad det ska filtreras på.

  

 Är fältet med i listan så kommer det vara möjligt att välja innehåll utifrån en dropdown menu.

 

Skriver man inget, görs ingen filtrering på filtret.

 

4. Gruppering

Gruppering används till att gruppera linjer i en angiven lista utifrån det fält grupperingen är valt på. 

Det kan göras flera grupperingar/undergrupperingar på en lista, och dessa kan tillföra en beräkning  var för sig. 

Väljs det en Graf, är det dock en begränsning på två grupperingar. 

Ex. en lista med ”Elever som står i kö” grupperas på fältet Ämne.

Elever i listan samlas "grupperat" per ämne.

I vissa grupperingar kan det göras beräkningar på grupperingen.

 

 

Beräkningsmöjligheter

Antal:                     Räknar antalet i det valda fält. Ex. antal ElevID

Summerar:          Summerar det valda fält. Ex. en summering av antal lektioner.

Genomsnitt:         Beräknar genomsnittet i det valda fält

Max:                      Visar högsta värde

Min:                         Visar lägsta värde

Antal (unika): Räknar antalet unika i det valda fältet.

  

Dölj undergrupperingar:

Denna möjlighet kan med fördel användas på listor där det är beräkningen av grupperingarna som är det intressant, och inte själva innehållet. Görs det ex. listor över samtliga bokningar, kan dessa lätt springa upp i 20 - 30000 linjer. För att öka hastigheten på dessa listor kan undergrupperingar döljas.

 

Visa Graf:

Markeras denna möjlighet,  visas en graf över de valda grupperingarna. Detta är bl.a. användbart för att visa utvecklingen över flera läsår.

  

 

5. Portal

På fliken Portal, kan det anges vilka portaler listan ska vara tillgänglig på.

 

 

 

Denna funktion är bra till ex. skolor där användare endast ska ha begränsad tillgång till noggrant utvalda listor eller till att ge lärare tillgång till utvalda listor. Det är dessutom möjligt att ange om endast en bestämd rättighetsgrupp ska ha tillgång till listan.

Dessa listor kan på så vis vara tillgängliga via Portalen, utan att användarna ska ha rättigheter till Listor.

  

6. Mappar

Listor kan sparas i mappar.

 

Mappar skapas/redigeras med hjälp av att klicka på knappen ”Mappar” på förstasidan av Listor.

 

Det är möjligt att spara en lista i en mapp när man står på listan ”Välj mappar”.  Här kan det både redigeras och läggas till mappar.

 

 

Välj den önskade mapp och klicka på spara.

 

Skapelse av nya mappar sker genom att högerklicka på det stället i ”trädstrukturen”, där den nya mappen önskas att skapas.

Avsluta med att klicka på Spara.

 

 

Hur gör jag en Lista?

Överväganden och bra tips på vägen.

Innan man skapar en lista ska man överväga följande:

 

 1. Definiera vad listan kommer att innehålla.

 

 1. Vilken huvudlista ska användas?
  Alltså vilka upplysningar gör att jag kan komma fram till det önskade resultat, och i vilken huvudlista hittar man dessa upplysningar.
  • Är der något unikt som gör det möjligt att komma fram till det önskade resultat. Ex. kan det i själva ämnet vara något unikt t.ex att det innehåller piano osv. Din Speedadmin ämnestruktur kan vara avgörande här.

▪ I de flesta fall kommer det vara Aktiva Elever som ska användas, eftersom det innehåller elever som har ett aktivt ämne samt en lärare som är i det valda läsåret.

 

 1. Begränsat antal fält till ett minimum. Det kan alltid läggas till fält allt eftersom, man ska dock vara uppmärksam på att yttligare fält kan ha inflytelse på antal linjer i listan. Har man ex. valt fältet vårdnadshavare, kommer eleven dyka upp två gånger i listan om eleven har två vårdnadshavare.

Det kan vara en bra idé att ha med de fält man önskar att använda till filtrering, men det kan också filtreras på fälten som inte är visat.

 

 1. Vilket filter ska användas? Hur kan jeg filtrera mig fram till det önskade resultatet? Kan det göras på flera sätt och hur undgår jag fel?

 

 1. Vilka Grupperingar önskas? Grupperingar kan ofta användas istället för filter, som den samlade lista visar i de valda grupperingar.
  • Det kan skickas besked till de olika grupperingar, samt till hela listan.
  • Grupperingar kan exporteras till pdf och till Excel.
  • Grupperingar kan visas som graf.

 

 1. Vilka Portaler ska listan visas på?

Listor kan visas på en eller flera Portaler, om Portalfunktionen används.

 

Uppgift 1. Listor med filter och sortering.

 1. Skapa en mapp som heter Listkurser.
 2. Gör en lista över de aktiva elever i det valda läsår. Man ska kunna se vilket ämne eleverna går till och eleverna ska bara visas en gång på listan. Kalla listan: Aktiva elever i valt läsår och spara listan i mappen Listkurser.
  • Överväg vilken huvudlista som ska användas.
  • Överväg noga vilka fält som dels är nödvändiga, dels är ”smidiga” att ha och göra med.
 3. Gör ett filter så soloelever endast kommer med på listan.
 4. Sätt in sortering så listan sorteras i bokstavsordning efter förnamn.

 

Uppgift 2. Gruppering och beräkning.

 1. Kopiera listan från uppgift 1, och kalla listan Aktiva elever i valt läsår grupperat på ämne.
 2. Gruppera listan med ämnen, och räkna dels antal cpr-elever, dels antal aktivitetselever.
 3. Beräkna genomsnittsålder per ämne.
 4. Tänd/släck för filter så det inte tas hänsyn till läsår.
 5. Sätt in gruppering på läsår, och ändra evt. grupperingsordning.

 

Uppgift 3.

 1. Gör en lista som visar debiterat belopp per bokföring.
 2. Gruppera så du får ett laddat belopp per taxa per bokföring.
 3. Sätt in filter så man kan söka valfritt per tariff.

 

Uppgift 4.

 1. Hitta antal cpr-elever som varit med under de sista två läsåren.
 2. Hitta antal tjejer och killar.
 3. Lek vidare med fler fält.

 

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Log ind for at kommentere.
Drevet af Zendesk